אהוד המאירי ושות' - אי תשלום מס שבח במכירת זכויות בניה בחכירה
אי תשלום מס שבח במכירת זכויות בניה בחכירה
בהתאם להוראות סע' 49 ז' לחוק מיסוי מקרקעין, כאשר מתבצעת מכירה של בית מגורים הכולל גם זכויות בניה נוספות שטרם נוצלו, והמוכר מעוניין לנצל פטור/שיעור מס מוטב בגין מכירת "דירת מגורים מזכה", מבצעת רשות המסים "פיצול רעיוני" של התמורה בעסקה.
 
זאת, כיוון שמבחינה עקרונית התמורה בעסקה כוללת שני מרכיבים:
 
א. בית מגורים קיים, שבגינו ניתן לקבל פטור ממס שבח ל"דירת מגורים מזכה".
ב. זכויות בניה שטרם נוצלו, לגביהן לא חל פטור ויש לשלם בגינן מס מלא.
 
ככלל, קיימות דרכים רבות להתמודד עם מיסוי זה וניתן לנהל השגות ועררים בהיבטים כלכליים בקשר לשווי "דירת המגורים המזכה" ו/או שווי זכויות הבניה הנוספות, במטרה לצמצם את גובה החבות במס, תוך התבססות על חוו"ד שמאית ראוייה.
 
יחד עם זאת, במאמר זה ברצוננו להציג רעיון "כלכלי-משפטי" עקרוני בסיסי, שישומו עשוי להביא כמעט לכדי פטור מוחלט ממס , כאשר מדובר במכירת בית מגורים שהזכויות הקנייניות בו הן זכויות חכירה (זהו לדוג' הסטאטוס של בתים פרטיים רבים בהרצליה פיתוח, שכ' אפקה בת"א, גבעתיים ועוד מקומות רבים בהם הקרקע היא בבעלות קק"ל/רשות מקרקעי ישראל).
 
נסביר:
אנו כאמור מדברים על מצב של מכירת בית מגורים (בד"כ די ישן) שקיימות בו זכויות בניה נוספת שטרם נוצלו.    
כאשר מתבצעת מכירה שכזו, והמוכר הינו בעל זכויות חכירה לדורות, בדרך כלל מדובר בזכויות שמעוגנות בהסכם חכירה ישן מול רשות מקרקעי ישראל או קק"ל, לפיו קיימת לחוכר זכות לבניית יח"ד אחת בלבד עד 160 מ"ר.
יחד עם זאת, במהלך השנים, התאשרו תכניות בנין עיר חדשות המתירות בניה נוספת בזכויות מעבר למוקנה עפ"י החוזה החכירה.
כך, שאע"פ שמבחינה "תכנונית" האדם שקונה את הנכס מקבל לידיו מגרש שניתן לנצל בו את מלוא זכויות הבניה עפ"י תב"ע, הרי שמבחינה "קניינית" הוא רוכש למעשה רק את זכויות החכירה הישנות במגרש מאת המוכר ו"נכנס בנעליו".
זאת, כיוון שבעסקת המכר ה"נכס" הנמכר הוא אך ורק זכויות החכירה לדורות עפ"י החוזה הישן, דהיינו, לגבי יח"ד עד 160 מ"ר בלבד.
לאחר ביצוע המכירה, כאשר הקונה החדש ירצה לנצל את מלוא הזכויות הנוספות עפ"י התב"ע, הוא ידרש לרכוש את זכויות הבניה הנוספות  מאת רשות מקרקעי ישראל  ע"י תשלום דמי היתר (ורכישה זו אכן תהווה עסקה נוספת חדשה ותחוייב במס רכישה).
 
ניתן למעשה להגדיר את "חבילת הזכויות" שמוכר הנישום (החוכר)  לקונה באופן הבא:
           
אלמנט ראשון – זכויות חכירה לדורות, היינו, "זכות במקרקעין" להקמת יח"ד בשטח עד 160 מ"ר.
אלמנט שני – "אופציה" לרכוש בעתיד זכויות חכירה לדורות מאת רמ"י, בכפוף לתשלום דמי היתר.
אופציה זו, לדעתנו, אינה מהווה "זכות במקרקעין".
           
תיזה זו נידונה בועדת הערר בו"ע 1415/05 עופר מירצקי ושות' ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין (ת"א) ובה סוכמה ההלכה בנושא של תוספת אחוזי בנייה כאירוע החייב במס לעניין חוק מיסוי מקרקעין כדלקמן:
 
"א. זכות המחזיק במקרקעין לבנות עליהם היא חלק אינטגרלי של זכות הבעלות. חוק התכנון והבניה יכול לשלול או להגביל זכות זו ואז קיומה הוא פוטנציאלי בלבד, אך עם הסרת חסמים אלו מיד קמה לתחייה הזכות לידיו של המחזיק. לפיכך, "הרוכש בעלות במקרקעין, רוכש גם את הזכות לשימוש באחוזי הבניה שעליהם, שאלה הרי נובעים מן הבעלות בקרקע עצמה.
...
ג. תוספת אחוזי בניה המוקצים ע"י רשויות התכנון (או שינוי יעוד) בקרקע פרטית אין לראות בהם אירוע מס לעניין חוק מיסוי מקרקעין. שונה המצב בשינוי ייעוד בקרקע המוחכרת מהמינהל המקנה לחוכר זכויות שימוש חדשות שאינו נובע משינוי המצב התכנוני אלא מפעולה הסכמית שאז יש לראות בזה כאירוע מס לעניין חוק המיסוי."
 
דהיינו, לשיטת ביהמ"ש, כאשר קיימת סיטואציה בה זכויות בניה נוספות ניתנות בכפוף לרכישה מרשות מקרקעי ישראל, הרי שיש לראות בכך כפעולה שמשנה את המצב הקנייני הקודם.
 
בהתאם לזאת, כאשר נמכרות זכויות במקרקעין שעדין לא שולמו בגינן דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל, הרי שלא ניתן לטעון שהמוכר העביר "זכויות במקרקעין" המתייחסות לזכויות הבניה הנוספות (אלא רק מעין "אופציה") ולכן אינו חייב בתשלום מס שבח. היינו, "זכויות החכירה לדורות" החדשות (בגין זכוית הבניה הנוספות),יוקנו רק בעתיד לידי הקונה ע"י רשות מקרקעי ישראל, כנגד תשלום דמי היתר.
 
לאור זאת, אנו בדעה כי נכון לקבוע על בסיס פס"ד מירצקי, כי אין מקום לגבות תשלום מס שבח במקרה שנמכרות  זכויות בניה נוספות אשר חייבות בתשלום דמי היתר לרשות מקרקעי ישראל בעתיד (ורק לאחר מכן יהוו זכות במקרקעין החייבת במס).
 
על אף העיגון של הטענה הנ"ל ברציונאל הנובע מהפסיקה, הרי שטרם ניתן, למיטב ידיעתנו, פס"ד שעסק ישירות בנקודה ספציפית זו, כך שצפוי כי רשות המסים לא תקבל טיעון מעין זה, אלא רק לאחר שתוגש השגה/ערר וינוהלו הליכים בהתאם.
יוער, כי במסגרת החלטת אחרת של ועדת הערר בוע 11460-09-11 מלול ואח' נ' מנהל מס שבח חדרה נערך דיון מקיף בנושא, וועדת הערר הגיעה למסקנה הפוכה מהרציונאל שהצגנו לעיל. יחד עם זאת, ועדת הערר לא דנה בעצם הטענה כי אותה "אופציה" לרכישת זכויות בעתיד מרשות מקרקעי ישראל (על אף שווייה הכלכלי ועל אף השפעתה על מחיר העסקה), אינה מהווה זכות במקרקעין שיש להחיל עליה את חוק מיסוי מקרקעין.

לדעתנו טרם נאמרה המילה האחרונה בעניין זה.
 
מכל מקום, באופן פרקטי, ניתן וראוי להעלות טענה זו, במידת האפשר, בכל השגה המוגשת לרשות המסים (גם כאשר ההשגה עוסקת בעיקרה בנושא אחר) ולו רק כצעד טקטי, על מנת להעמיד טיעון עקרוני בפני הרשות.
מנסיוננו, עצם הבאת טיעון עקרוני, מהווה "תמריץ" אשר עשוי להוביל את הרשות לפשרות בשאר הנושאים העומדים על הפרק, תוך ויתור של הנישום על הטענה העקרונית (באשר אם תתגלגל לפתחו של ביהמ"ש, וזה יפסוק לטובת הנישום, תהא לכך השפעה גורפת ורחבת היקף על רשות המסים בעתיד).
 
בשלב זה, עוד לפני שתתחילו בטיפול ארוך וממושך בעסקת נדל"ן (גם עסקה "קטנה"), אנחנו מזמינים אותך לפגישת יעוץ מקדמית, בה נוכל לסייע בידך לזהות ולאמוד את היבטי המיסוי בה, ולתרום מנסיוננו הרב כך שהעסקה תתוכנן באופן חסכוני ואופטימלי.
 
במידה ונתקבלה לידכם דרישה לתשלום מס, הנכם מוזמנים לפנות לחברתנו ליעוץ מקדמי, יחדיו נוכל להגיע למסקנה אופרטיבית באשר לטיפול הרצוי.

ליצירת קשר יש ללחוץ על קישור זה ולמלא את הפרטים, ניתן גם ליצור עימנו קשר בטל':  03-6243770 
מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך: 
איך ליצור "תעודת ביטוח" כנגד היטל השבחה

איך ליצור "תעודת ביטוח" כנגד היטל השבחה

18/02/2017 22:08:00
עפ"י פרשנות הפסיקה את הוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (תיקון 84) – לשמאי מכריע, הדן בחיוב היטל השבחה, קיימת סמכות גם לחרוג מגבולות המחלוקת ואף להגדיל את החיוב.
המשך לקרוא »
שינוי יעוד קרקע - 7 תמרורי אזהרה

שינוי יעוד קרקע - 7 תמרורי אזהרה

18/02/2017 20:40:00
כחלק מהפעילות היזמית השוטפת, שלכם או של ועדות התכנון, נערכות תכניות בנין עיר חדשות על קרקעות שברשותכם. פעמים רבות, התב"ע כוללת מתחמים ל"איחוד וחלוקה מחדש". במסגרת זו נערכת "טבלת הקצאות ואיזון"
המשך לקרוא »

אנרגיה סולארית בשוק ההון בישראל

18/02/2017 21:39:00
חברת החשמל היא מונופול וההכנסות והרווחים שלה גדלים ככל שהשימוש בחשמל גדל. אידך, בשנים האחרונות הביקוש לחשמל הולך וגדל בכ-4% מדי שנה ומתקרב מאוד לגבול העליון של כושר הייצור של חברת החשמל. כך שייצור...
המשך לקרוא »

 הרשם עכשיו למג​זין שלנו וקבל:
 מאמרים מקצועיים מקוצרים
 הנחיות להפחתת מיסים והטלים
 טיפים להצלחה בהשקעות נדל"ן
דואר אלקטרוני:*
שם פרטי:*